OFERTA FIRMY EKOBIZNES.PL

Pracownie projektowe i firmy wykonawcze

Wykonujemy:

Projekty domów zaprojektowanych lub modernizowanych według wymaganego standardu energetycznego jaki powinien posiadać budynek.
Projekty instalacji zawierające miedzy innymi kolektory słoneczne.
Budujemy, modernizujemy budynki i instalacje.

Nowy program priorytetowy umożliwia uzyskania dopłat do kredytów na budowy i modernizacje domów i ich instalacji. Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Dopłaty do kredytów. Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne.

Informacje o programie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 1. dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
 2. niższych kosztów eksploatacji budynku,
 3. podniesienia wartości budynku.
 4. Wymagania techniczne dla budynków

  Każdy budynek realizowany w ramach programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Opracowanie było udostępnione do szerokich konsultacji na stronie internetowej NFOŚiGW, w wyniku których zebrano wiele cennych uwag. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW. Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

  Informacje o programie

  Program priorytetowy
  Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
  Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

  Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

  Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:

  1. Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
   oferty wykonawcy
   projektu instalacji
   projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
  2. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
   oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
   kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
   kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
  3. Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
  5. Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
  6. Inne dokumenty wymagane przez Bank.

  Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
  Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

  Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:

  1. protokół końcowego odbioru
  2. kopie faktur
  3. oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
  4. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
  5. umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
  6. inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.

  Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.

  Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

  Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

  Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

  Informacje do strony pozyskano ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  02-673 Warszawa,
  ul. Konstruktorska 3a

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl